• Privacyverklaring R.K.V.V. Reuver

  Op 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: AVG) in werking getreden. Hiermee wordt de privacywetgeving in de hele Europese Unie (EU) geregeld. Deze wetgeving zorgt voor meer bescherming (rechten) van burgers en meer verplichtingen voor organisaties, waaronder ook sportverenigingen, die persoonsgegevens verwerken.

  In deze privacyverklaring geeft R.K.V.V. Reuver op een heldere en transparante wijze aan hoe deze vereniging omgaat met uw persoonsgegevens. R.K.V.V. Reuver stelt alles in het werk om uw privacy te waarborgen en gaat zorgvuldig om met de verstrekte persoonsgegevens. 

  Doelstelling gegevensverwerking.

  R.K.V.V. Reuver houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG. Dit houdt in ieder geval in dat:

  • Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
  • De verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot die gegevens die noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor deze worden verwerkt;
  • Geen persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor deze zijn verstrekt.

  Rechtsgrond van de gegevensverwerking.

  R.K.V.V. Reuver verwerkt uw persoonsgegevens op de volgende grondslagen van de AVG:

  • Uw toestemming.
  • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
  • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen (verwerking is aantoonbaar noodzakelijk om sportactiviteiten te verrichten).

  Verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden.

  Zonder uw toestemming verstrekt R.K.V.V. Reuver uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die onze vereniging met u heeft, tenzij R.K.V.V. Reuver wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. Onder paragraaf “registraties / gegevensverwerkingen R.K.V.V. Reuver” treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

  Bewaartermijn gegevensverwerking.

  R.K.V.V. Reuver bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking, maar uiterlijk tot twee jaren na beëindiging van het lidmaatschap of de overeenkomst.

  Ten aanzien van oud-leden worden de noodzakelijke persoonsgegevens voor historische doeleinden opgenomen in het oud-ledenarchief tot het moment dat een oud-lid verzoekt om zijn/haar gegevens te verwijderen dan wel tot het moment van diens overlijden. De gegevens worden alleen gebruikt voor uitzonderingsdoeleinden en worden buiten het bereik van de actieve administratie geplaatst.

  Uw rechten.

  • Recht op dataportabiliteit: uw recht om R.K.V.V. Reuver te vragen om uw digitale persoonsgegevens in een standaardformaat te ontvangen dan wel uw digitale persoonsgegevens direct door te sturen naar een nieuwe vereniging.
  • Recht op vergetelheid: uw recht om aan R.K.V.V. Reuver te vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen.
  • Recht op inzage: uw recht om de persoonsgegevens die R.K.V.V. Reuver van u verwerkt te raadplegen.
  • Recht op wijzigen en/of aanvullen: uw recht om persoonsgegevens die R.K.V.V. Reuver van u verwerkt te laten wijzigen of aan te vullen.
  • Recht op beperking van verwerking: uw recht om minder gegevens door R.K.V.V. Reuver van u te laten verwerken.
  • Recht m.b.t. geautomatiseerde besluitvorming en profilering: uw recht op een menselijke blik bij het nemen van besluiten.
  • Recht om bezwaar aan te tekenen: uw recht om bezwaar aan te tekenen bij R.K.V.V. Reuver tegen gegevensverwerking.
  • Recht op duidelijke informatie: uw recht op duidelijke informatie over wat R.K.V.V. Reuver doet met uw persoonsgegevens.

  Een verzoek om deze rechten te kunnen uitoefenen kan per mail worden gericht aan privacy@vvReuver.nl. U ontvangt dan binnen één maand een antwoord op het verzoek.

  Uw verplichting om persoonsgegevens te verstrekken.

  U of uw ouders (namens hun kind tot 16-jarige leeftijd) bent/zijn verplicht om de gevraagde persoonsgegevens op het aanmeldformulier van R.K.V.V. Reuver te verstrekken. Het niet-verstrekken van deze gegevens heeft tot gevolg dat u/uw kind niet kan deelnemen aan (sport)activiteiten van R.K.V.V. Reuver.

  Verplichtingen R.K.V.V. Reuver.

  • Meldplicht datalekken: datalekken moeten worden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
  • Documentatieplicht: R.K.V.V. Reuver moet met documenten kunnen aantonen dat de juiste organisatorische en technische maatregelen zijn genomen om aan de AVG te voldoen.
  • Verantwoordingsplicht: R.K.V.V. Reuver moet met documenten kunnen aantonen dat u goed bent geïnformeerd over de verwerking van uw persoonsgegevens.

  R.K.V.V. Reuver treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

   

  Registraties / gegevensverwerkingen door R.K.V.V. Reuver.

  1.Leden en steunende leden.

  Welke persoonsgegevens van (steunende) leden worden door R.K.V.V. Reuver verwerkt?

  Gegevens:

  • naam, adres, woonplaats, telefoon, e-mailadres, geboortedatum, beeldmateriaal,  bankgegevens en ontwikkeling jeugdspelers.

  Doelstelling, overeenkomst, en/of toestemming:

  • uitvoering geven aan lidmaatschapsovereenkomst voor ledenadministratie, contributieheffing, informatieverstrekking, uitnodigingen voor bijeenkomsten.
  • volgen ontwikkeling jeugdspelers.

  Gegevensverwerking door:

  • ledenadministratie, financiële administratie, technisch platform en kader (in verband met teamsamenstellingen), wedstrijdsecretariaat, sportlink en/of speleronline.

  Bewaartermijn:

  • niet langer dan noodzakelijk, maar uiterlijk twee jaren na opzegging van het lidmaatschap behoudens de fiscale bewaarplicht van zeven jaar (voor zover relevant).

  2.Betaalde medewerkers.

  Welke persoonsgegevens van betaalde medewerkers worden door R.K.V.V. Reuver verwerkt?

  Gegevens:

  • naam, adres, woonplaats, telefoon, e-mailadres, geboortedatum, kopie ID, bankgegevens, beeldmateriaal en functie binnen R.K.V.V. Reuver.

  Doelstelling of overeenkomst:

  • uitvoering geven aan arbeidsovereenkomst; vrijwilligersovereenkomst, informatieverstrekking, uitnodigingen voor bijeenkomsten.

  Gegevensverwerking door:

  • financiële administratie (loonadministratie), ledenadministratie, sportlink, speleronline.

  Bewaartermijn:

  • niet langer dan noodzakelijk, maar uiterlijk vijf jaren na beëindiging van de (arbeids)overeenkomst behoudens de fiscale bewaarplicht van zeven jaar (voor zover relevant).

  3.Vrijwilligers.

  Welke persoonsgegevens van vrijwilligers worden door R.K.V.V. Reuver verwerkt?

  Gegevens:

  • naam, adres, woonplaats, telefoon, e-mailadres, beeldmateriaal en functie binnen R.K.V.V. Reuver.

  Doelstelling of overeenkomst:

  • informatieverstrekking (bijv aan medevrijwilligers), uitnodigingen voor bijeenkomsten c.q. activiteiten.

  Gegevensverwerking door:

  • webmaster, ledenadministratie, technisch platform (indelen kaderleden), sportlink, speleronline.

  Bewaartermijn:

  • niet langer dan noodzakelijk, maar uiterlijk twee jaren na beëindiging van de overeenkomst behoudens de fiscale bewaarplicht van zeven jaar (voor zover relevant).

  4.Sponsors en leveranciers.

  Welke persoonsgegevens van sponsors en leveranciers worden door R.K.V.V. Reuver verwerkt?

  Gegevens: bedrijfsnaam rechtspersoon, bedrijfslogo, vestigingsadres, naam contactpersoon, email-adres, telefoonnummer, en bankgegevens.

  Doelstelling of overeenkomst:

  • sponsorovereenkomst.
  • de debiteuren- en crediteurenadministratie, de voorraadadministratie, en de in- en verkoopadministratie.

  Verwerking door: webmaster/websitebeheerder, sponsorcommissie, financiële administratie, sportlink

  Bewaartermijn:

  • Niet langer dan noodzakelijk, maar uiterlijk tot 5 jaren na beëindiging overeenkomst behoudens de fiscale bewaarplicht van zeven jaar (voor zover relevant).

   

  Cookies.

  Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken.

   

  Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.

  U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

   

  Wijziging van het privacy beleid.

  R.K.V.V. Reuver past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van onze privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan de privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

   

  De verantwoordelijke.

  Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

  Verantwoordelijke: bestuur R.K.V.V. Reuver

  T.a.v. functionaris gegevensbescherming: T. Sillen.

  E-mail: privacy@vvReuver.nl

   

  Klacht indienen.

  Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u contact op te nemen met onze functionaris gegevensbescherming. Wij zoeken dan samen naar een oplossing. Is de oplossing voor u niet bevredigend, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG, telefoonnummer is 0900 - 2001 201.